Καλώς ήρθες Jaunty Jackalope!

Το Ubuntu 9.04 (Jaunty Jackalope) κυκλοφόρησε σήμερα!

jaunty [via]

–adjective, -ti⋅er, -ti⋅est.

  1. easy and sprightly in manner or bearing: to walk with a jaunty step.
  2. smartly trim, as clothing: a jaunty hat.

jackalope [via]

… The jackalope — also called an antelabbit, aunt benny, “Rabbicorn”, Wyoming thistled hare or stagbunny — is an imaginary animal of folklore and a supposed cross between a jackrabbit and an antelope, goat, or deer, which is usually portrayed as a rabbit with antlers. The word jackalope and antelabbit are portmanteaus …

Off topic, συρραφή μερικών screenshots από το downloading του image (από torrent)…

Jaunty Jackalope Download

Οι ταχύτητες είναι ενδεικτικές, πάντως κατέβηκε σε λιγότερο από 20 λεπτά!!!